Organizator: Fundacja Morze Kultury

Regulamin Międzynarodowego Szczecińskiego Festiwalu Muzyki Pasyjnej 2022

 

Regulamin Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralno-Pasyjnej w Szczecinie 2022r 

1. ORGANIZATORZY 

Fundacja Morze Kultury 

2. WSPÓŁORGANIZATORZY 

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie 

Parafia pw. św. Mikołaja Biskupa w Szczecinie
Katedra św. Jakuba w Szczecinie
Kościół św. Wojciecha w Szczecinie

Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie
Bazylika Archikatedralna
Muzeum Narodowe w Szczecinie
Szkoła Podstawowa nr 35 w Szczecinie 

3. PATRONAT HONOROWY 

Prezydent Miasta Szczecina – Piotr Krzystek
Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński – Andrzej Dzięga 

4. PATRONAT MEDIALNY 

TVP3 Szczecin 

5. ZARZĄD 

Dyrektor artystyczny festiwalu – prof. dr hab. Iwona Wiśniewska-Salamon. 

6. CELE FESTIWALU 

propagowanie i upowszechnianie sakralnej muzyki chóralnej; 

konsolidacja środowiska chóralnego; 

dzielenie się doświadczeniami muzycznymi; 

podnoszenie poziomu kultury muzycznej; 

promocja Miasta Szczecina. 

7. FESTIWAL MA FORMĘ KONKURSU 

Odbędzie się w dniach 08.-10.04.2022r w Szczecinie.

8. W FESTIWALU MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ: 

Zespoły amatorskie (nie dotyczy dyrygentów) z Polski i z zagranicy. 

9. MIEJSCE 

– przesłuchania konkursowe odbędą się w: 

Kościół pw. Miłosierdzia Bożego przy ul. Przyjaciół Żołnierza 45 w Szczecinie 


– ogłoszenie wyników i Koncert Finałowy odbędzie się w: 

Bazylika Archikatedralna św. Jakuba przy ul. Wyszyńskiego 19 w Szczecinie  

– koncerty festiwalowe/współtowarzyszące odbędą się m.in.w: 

kościołach i muzeach Szczecina, 

miastach województwa zachodniopomorskiego. 

10. ZESPOŁY WYSTĘPUJĄ W KATEGORIACH: 

a) Chóry Mieszane (powyżej 24 osób)
b) Chóry Kameralne (poniżej 24 osób
c) Chóry Jednorodne (męskie, żeńskie)
d) Chóry Dziecięco-Młodzieżowe
e) Chóry Kościelne 
f) Chóry Senioralne 

11. DOPUSZCZALNY JEST WYSTĘP CHÓRU W MAKSYMALNIE 3 KATEGORIACH. 

12. WYSTĘP ZESPOŁU POWINIEN SKŁADAĆ SIĘ Z 3-4 UTWORÓW 

(czas trwania maksimum 15 minut wraz z wejściem i zejściem ze sceny). 

13. CHÓRY: 
a) w kategorii: Mieszane, Kameralne, Jednorodne, Dziecięco-Młodzieżowe,
Kościelne

przygotowują program  A’CAPPELLA składający się z 4 UTWORÓW O
TEMATYCE SAKRALNEJ,
w tym program musi zawierać:

– dobrowolnie: 2 utwory o tematyce pasyjnej
– utwór o tematyce sakralnej polskiego kompozytora (niekoniecznie w
języku polskim)

b) w kategorii Senioralne

przygotowują program A’CAPPELLA składający się z 4 UTWORÓW O TEMATYCE
SAKRALNEJ lub 4 UTWORÓW O TEMATYCE SAKRALNEJ w tym wykonanie max. 2
utworów z towarzyszeniem instrumentów (*):
program musi zawierać:

– dobrowolnie: 2 utwory o tematyce pasyjnej
– utwór o tematyce sakralnej polskiego kompozytora (niekoniecznie w
języku polskim)

*NIE DOPUSZCZA SIĘ WYKONANIA UTWORÓW Z PODKŁADEM

14. JURY 

a) prezentacje chórów będzie oceniało międzynarodowe jury złożone z doświadczonych chórmistrzów
b) szczegółowej ocenie podlegać będzie emisja głosu (intonacja, dykcja, spoistość barwowa) oraz interpretacja i wyraz artystyczny
c) postanowienia jury są ostateczne i niepodważalne 

15. NAGRODY 

a) W każdej kategorii przyznawane jest :
I miejsce „Złote Pasmo” – 90 do 99 punktów
II miejsce „Srebrne Pasmo” – 80 do 89 punktów
III miejsce „Brązowe Pasmo” – 70 do 79 punktów 


b) Przewidziana jest nagroda GRAND PRIX dla najlepszego zespołu wyłonionego ze wszystkich kategorii.  

Grand Prix jest nagrodą finansową, a jej wysokość zależna jest od środków pozyskanych przez organizatora.
Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującym w Polsce przepisami prawa podatkowego, co oznacza, iż nagroda pieniężna zostanie wydana na rzecz laureata po wcześniejszym przekazaniu Organizatorowi wszystkich potrzebnych danych, wymaganych do uregulowania kwestii, zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10 % wartości nagrody. 


c) W każdej kategorii: 

– I miejsca (Złote Pasmo) są uhonorowane Statuetką „Złote Pasmo” Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralno-Pasyjnej w Szczecinie
– II Miejsca (Srebrne Pasmo) i III miejsca (Brązowe Pasmo) są uhonorowane dyplomami i nagrodami rzeczowymi
d) Ufundowane są również nagrody specjalne: 

– za najlepiej wykonany utwór o tematyce sakralnej 

– za najlepiej wykonany utwór o tematyce pasyjnej 

– za najlepiej wykonany utwór polskiego kompozytora 

– dla najlepszego chóru zagranicznego 

– dla najlepszego dyrygenta festiwalu 

16. WSZYSCY UCZESTNICY SĄ ZOBLIGOWANI DO UDZIAŁU W KONCERCIE FINAŁOWYM.  

17. WAŻNE INFORMACJE:  

a) podstawą uczestnictwa zespołu w Festiwalu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line na stronie festiwalu  wraz z przesłaniem kopii potwierdzenia przelewu – wpłaty na cele statutowe fundacji – na podane konto bankowe. 

b) wpłata na cele statutowe wynosi 450 zł (lub równowartość 110 EUR dla chórów z zagranicy ) za jedną kategorię konkursową 

c) ) zespoły występujące w kilku kategoriach są zobowiązane do uiszczenia wpłaty na cele statutowe fundacji za każdą kategorię (450 zł x liczba wybranych kategorii konkursowych (max.3) = kwota wpłaty) 

Wpłaty przyjmowane są na konto prowadzone w PLN (polski złoty). 

Konto bankowe fundacji:   

Nazwa odbiorcy: Fundacja Morze Kultury
Nazwa banku: mBank
Numer rachunku: 28 1140 2004 0000 3002 7693 0106
Tytuł przelewu: wpłata na cele statutowe fundacji + nazwa zgłaszanego zespołu  
 

c) Wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa, na adres: fundacja@morzekultury.pl, należy przesłać poniższe materiały : 

– kopię/skan nut utworów zgłoszonych do konkursu 

– zdjęcie zespołu w formie elektronicznej 

– notatkę informacyjną o zespole 

– wybrane kategorie konkursowe (max.3) 

– kopię potwierdzenia przelewu – wpłaty na cele statutowe fundacji
e) zgłoszenia przyjmowane są do dnia: 28.02.2022r,
f) organizatorzy nie przewidują zwrotu wpłaty na cele statutowe zespołom zakwalifikowanym do Festiwalu, które podjęły decyzję o rezygnacji
g) za koszty transportu, zakwaterowania i wyżywienia jest odpowiedzialny zespół, ale organizator pośredniczy w organizacji i rezerwacji hoteli, biletów lotniczych oraz transferów z i na lotnisko. 

18. DODATKOWE INFORMACJE 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu Festiwalu, w szczególności polegającej na zmianie godziny danego wystąpienia, zmianie osoby prowadzącej, jak również do odwołania Festiwalu. 

W przypadku odwołania Festiwalu uiszczona wpłata lub jej część zostaną zwrócone. 

W sytuacja niezależnych od organizatora Festiwalu, dopuszcza się możliwość przesłuchań online lub przesłania przez uczestnika Festiwalu nagrań środkami komunikacji elektronicznej.  

O ile jest to niezbędne ze względu na charakter Festiwalu odbywającego się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, Organizator w procesie Zgłoszenia przekazuje informację o ewentualnych dodatkowych wymaganiach technicznych niezbędnych do wzięcia udziału w Festiwalu. 

Organizator Festiwalu odbywającego się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej nie ponosi odpowiedzialności za: 

-problemy telekomunikacyjne wywołane działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, 

-niedziałanie albo wadliwe działanie wykorzystywanego przez uczestnika Festiwalu oprogramowania firm trzecich, w tym działanie wirusów komputerowych, 

-niewłaściwą konfigurację sprzętu wykorzystywanego przez uczestnika Festiwalu w celu wzięcia udziału, 

-wady sprzętu komputerowego uczestnika Festiwalu, 

-brak lub przerwy w dostępie do Internetu  

– nieprawidłową obsługę aplikacji przez uczestnika Festiwalu, 

– innymi okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające uczestnictwo w Festiwalu niespowodowane działaniami lub zaniechaniami Organizatora. 

19. NAGRANIA

Pliki wideo mogą być nagrywane przy użyciu zarówno amatorskich jak i
profesjonalnych urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku z zachowaniem
minimum technicznego:

– Minimalna rozdzielczość wideo: 854×480 pikseli, optymalna rozdzielczość: 1280×720 pikseli

– Współczynnik proporcji obrazu: 16:9, pozioma orientacja obrazu

– Format pliku: AVI, MOV, MP4, WMV

– Pliki wideo można przesyłać elektronicznie na adres anna@morzekultury.pl, a także tradycyjnie – przez wysłanie nośnika (płyta CD, DVD lub pendrive) na adres: FUNDACJA MORZE KULTURY, ul. Syrokomli 7, 71-145 Szczecin do dnia 15.03.2020r.

– Maksymalny rozmiar pliku wideo nie może przekraczać 1GB.

– Plik wideo musi być zintegrowany z dźwiękiem. Nie jest dopuszczalne przesłanie pliku wideo i pliku dźwiękowego osobno.

– Niedopuszczalne są jakiekolwiek korekty nagrania jak montaż, edycja obrazu czy dźwięku, zamiana podkładu dźwiękowego, jakakolwiek ingerencja cyfrowa w nagranie. Tego typu pliki będą automatycznie dyskwalifikowane.

– Nagrania wideo powinny być wykonane starannie, dźwięk powinien być wyraźnie słyszalny bez trzasków, szumów, zbędnych elementów jak poboczne rozmowy, nakładające się podkłady muzyczne, pozbawione błędów i zniekształceń spowodowanych niedbałym nagraniem.

– Nagrania wideo, które nie będą spełniały powyższych wymagań zostaną zdyskwalifikowane.